Oldalsáv

Jogi nyilatkozat

www.nonstopbutor.hu weboldalon és annak aloldalain található leírások, képek a B&A Trade Kft tulajdonában állnak, ezeket a tulajdonos engedélye nélkül felhasználni tilos és jogi következményekkel járhat. A www.nonstopbutor.hu mint domain név, a B&A Trade KFT tulajdonában van, az üzemeltetést és a számlázást is Ő végzi el.

A www.nonstopbutor.hu mint webáruház a vásárlóit az interneten,valamint telefonon a +36/70-376-1301 és a +36/70-376-1304 telefonszámokon és a nyíregyházi ügyfélszolgálati irodájában  szolgálja ki. Csak az ilyen módon leadott és teljesített rendelések köthetőek a nonstop bútor webáruházhoz. Ettől eltérő vásárlás nem a nonstop bútortól származó termék forgalmazás, ha ilyennel találkozik, kérjük jelezze irodánkba, mert valószínű hogy valaki(k)nevünkben tesznek ajánlatot. A nevünket használók, és nevünkben jogtalanul eljárók ellen feljelentést teszünk,és kártérítést követelünk.

A www.nonstobutor.hu-ra mutató hivatkozás más oldalakon elhelyezhető külön engedély nélkül is, amennyiben megfelel a következő feltételeknek: 

  • az oldal működését nem rontja, 
  • az oldal nem jelenhet meg egy másik oldal részeként 

A B&A Trade  Kft. minden tőle telhetőt megtesz, hogy az oldalon minden adat megfeleljen a valóságnak. Amennyiben tudomására jut, hogy valamelyik adat pontatlan, azt haladéktalanul korrigálja. A B&A Trade Kft a www.nonstopbutor.hu oldalon bármikor előzetes bejelentés nélkül bármit módosíthat. A B&A Trade Kft. nem vállal felelősséget a www.nonstopbutor.hu oldalon található adatok pontosságáért. Az üzemeltető igyekszik a honlapon keresztül minden szükséges információval ellátni az ügyfelet, de ezen információkon alapuló döntés az Ügyfél felelőssége.

 

A B&A Trade Kft mint Tulajdonos és Üzemeltető sem vállal felelősséget semmilyen az oldal hibás működéséből vagy üzemzavarából származó kárért, kellemetlenségért. Tekintettel arra, hogy az Internet egy nyílt, bárki számára hozzáférhető hálózat az ebből származó illetéktelen adatelérésekért, törlésekért, vagy egyéb kellemetlenségért, károkért, elnézést kér, de a B&A Trade Kft. felelősséget nem vállal.

Nem tudunk felelősséget vállalni, harmadik személy hibájából eredő károkért, mint például fejlesztők, karbantartók munkája során elkövetett hibákért, vírus és hacker támadások által okozott technikai hibákért. Ezek a technikai hibák sokszor azt a hamis képet mutatják, hogy a vásárló töredék áron juthat hozzá bizonyos termékekhez, és nem a normális piaci áron. A normális piaci ár meghatározásánál a hasonló termékeket forgalmazó áruházak árát kell összehasonlítani, vagy a www.nonstopbutor.hu webáruház hiba előtti napokon értékesített termékek árait kell irányadónak tekinteni.

Például nem lehetséges az, hogy egy több tízezer forintos termékeket néhány ezer, vagy néhány száz forintért megvegyünk. A hibás árak esetén is kap a vásárló rendelés visszaigazolást, hisz a rendszer automata,de nem képes különbséget tenni a reális vagy irreális árak között. Hibás eseteknél a rendelés visszaigazolása ellenére sem áll módunkban, a terméket kiszállítani, csak a piaci áron. Ezek a hibák nem minősíthetőek a fogyasztó megtévesztésének, mert aki elolvasta és elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket, annak tisztábban kell lenni az az áruházi szabályokkal, és árakkal. 

  A felhasználó az oldal használatával kifejezi, hogy elolvasta és egyetért az általános szerződéssel  és vásárlási feltételekben leírtakkal, az adatvédelmi nyilatkozattal és a jogi nyilatkozattal, és azt magára nézve kötelező érvényűnek tartja.

 

Nonstop Bútor – Jóga fotelágy nyereményjáték - Játékszabályzat - 

 
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Nonstop Bútor (a továbbiakban: Nonstop) által szervezett játékra (a továbbiakban: Játék). 
A Játékok szervezője: Nonstop Bútor  (a továbbiakban: Lebonyolító, együttesen Szervezők) székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. Fszt.2.
 
1.A Játékban résztvevő személyek 
A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban:Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 
A Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.- § b (1) bek. 1pont; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 
A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 
 
2. A Játék leírása 
A nyereményjátékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki, kommentje elküldésével részvételi szándékát jelzi a Szervezőknek. 
 
3. A Játék időtartama 
A Játékban részt venni a komment elküldésével lehetséges.  
A játék kezdete: 2018. június 28. 18:00 
A játék vége: 2018. augusztus 21. 19:00 
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.  
 
4. Jelentkezés a Játékra 
A Játékra jelentkezni, abban részt venni  a játék leírásában megadott instrukciók alapján elküldött kommenttel lehetséges.
A nyeremény  igénybe vehetőségéhez (átvételéhez) szükséges a pontos név, e-mailcím, telefonszám és település megadása. 
A Játékra történő jelentkezés kizárólag mindezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. 
FONTOS SZABÁLYOK: 
-Egy Facebook profilból érkező komment csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy Facebook-profilból legfeljebb egyszer próbálkozhat. Ha valaki mégis többször küldi el az adatokat, azt kizárjuk az adott Játékból és töröljük adatait. 
-A 2017. október 30-án meghirdetésre kerülő korábbi nyereményjáték 3 nyertese az akkor beküldött fotójával már nem vehet részt ebben a nyereményjátékban!
(Természetesen ugyanezen személyek más Nonstop-bútor fotóval részt vehetnek a játékban.)
A Játékos a komment elküldésével automatikusan elfogadja e Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. 
 
5. Nyeremény 
A nyereményjátékban a kommentelő személyek között kisorsolásra kerül a következő nyeremény: 
1 db Jóga fotelágy (a Nyereményjáték posztjában feltüntetett szövettel) 
A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók. 
 
6. Sorsolás 
A kommentelő Játékosok között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, egy,- a Facebook nyereményjátékok sorsolására való program segítségével. 
 
Sorsolás ideje: 2018. augusztus 21. 20:00
 
7. Nyertesek értesítése 
A nyertest a Facebookon értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. 
A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át. 
A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják. 
 
8. A nyeremények átadása 
A nyereményt a Játék Szervezője a kiértesítésben megadott formában adja át a nyertesnek.  
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Az át nem vett nyeremények vonatkozásában a Szervező nem tart újabb sorsolást, nem hirdet ki pótnyertest. 
 
9. Adatkezelés 
A Játékosok a Játékban való részvétellel feltétel nélkül és automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy Személyes Facebook profiljuk (név, e-mail cím) Nonstop Bútor üzleti Facebook oldalán megjelenjenek.
A személyes profil megjelenítése önkéntes. 
 
Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info törvény) meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is. 
A Szervező a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. 
 
10. Felelősség kizárás 
Nonstop Bútor kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt Nonstop Bútor honlapja. illetve a Facebook neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. 
Nonstop Bútor fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. 
A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Nonstop Bútor számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Nonstop Bútor a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. 
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőknek nem áll módjukban ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. 
 
11. Visszaélések kizárása  
Minden pályázó csak a saját Facebook profiljával vehet részt a játékban, a csoportos szerveződés, megosztásos csalás a játékból való kizárást vonja maga után.) A Szervezők fenntartja a jogot, hogy vitás esetben kizárja a játékost a sorsolásból. 
 
11. Egyéb 
 A promóció nem a Facebook szervezésével vagy közreműködésével lett szervezve. 
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép készítése esetén fényképét a Szervezők az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán és Facebook oldalán a sorsolástól számított 12 hónapig nyilvánosságra hozza. 
A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. 
 
12. Információkérés 
A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhető: 
nonstopbutor@gmail.com 
 
Kelt: Nyíregyháza, 2018. június 28.