Oldalsáv

VIII. Termékszavatosság / Garancia / Jótállás / Vásárlástól való elállás

VIII. 1. Termékszavatosság

Termékszavatosság a gyártónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása a fogyasztóval, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevővel szemben.

A vásárolt termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő a jelen pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy a jelen pontban meghatározott termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék 

1.) kijavítását vagy 

2.) kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval vagy forgalmazóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VIII. 2. Garancia, Jótállás

A www.nonstopbutor.hu internetes üzletre, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló rendelet vonatkozik, melynek megfelelően az alábbi jótállási időtartamok az irányadóak:

a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

b) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vevő a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a Vevő a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, abban az esetben az Eladó a Vevőt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vevő eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vevő részére visszatéríteni.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani

 • és a Fogyasztó ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Fogyasztó nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Fogyasztó nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Az Eladó jótállási idő és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, valamint a vonatkozó kormányrendeletekben foglaltak az irányadóak. 

A szavatosság és a jótállás (más néven: garancia) a fogyasztói érdekek jogérvényesítésére vonatkozó, de a legtöbb ember számára összemosódó kifejezések, amelyek azonban tartalmukban lényegesen különböznek. 

A jótállás azt jelenti, hogy a kereskedő, gyártó garantálja, hogy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalanul fog működni, és ez alól a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a vevő rendeltetésellenesen használta a terméket. Jótállás csak bizonyos, jogszabályban meghatározott áruk és szolgáltatások körére vonatkozik. A jótállás azért kedvezőbb a vásárlónak, mint a szavatosság, mert reklamáció esetén nem kell bizonyítania, hogy vétlen a termék meghibásodásában. 

Szavatossággal az eladó azért vállal felelősséget, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni. Szavatosság keretében nem a kereskedőnek, hanem a vevőnek kell bizonyítania, hogy ő vétlen a meghibásodásban, az már eladáskor benne volt az áruban, de az átadáskor, a szerződés teljesítésekor még nem lehetett észlelni azt. Akkor válik jelentőssé a szavatosság, ha a jótállási idő már letelt, hiszen a rejtett hiba későbbi jelentkezésekor a szavatosság még él. Ha jótállási és szavatossági időn belül a meghibásodott terméket nem az eladó vagy forgalmazó javítja/javíttatja, akkor a vásárló elveszti jótállási és szavatossági igényét a forgalmazó és gyártó irányában.

Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben köteles kicserélni, ha azok bizonyítottan hibásak.  A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek a következőkre vezethetőek vissza,

 • nem tartották be a bútor -kezelési, -használati, illetve karbantartási utasításait,
 • a bútort nem rendeltetésszerűen használták, (a rendeltetésszerű használat körébe tartozik a bútornak vásárló általi elhelyezése, tárolása, körülményeinek megfelelő biztosítása is)
 • a bútort megváltoztatták, átalakították
 • a kárpit természetes kopása, elhasználódása folytán tönkremegy
 • ha házhoz szállítást nem az Eladó megbízottjai végezték, Vevő általi szállítás közben történt sérülés
 • a csomagolóanyag nem szakszerű eltávolításával okozott sérülés (az Eladó csak akkor felel, ha a csomagolóanyag eltávolításában megbízottja, vagy munkavállalója működött közre)
 • a lapra szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérültek meg. (Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor.)

 

VIII. 3.  Vásárlástól való elállás joga

Az interneten és telefonon történő vásárlás esetén a Vevőt megilleti a vásárlástól való elállás joga. A Vevő a termék átvételét követő tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól és köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül cégünkhöz visszajuttatni a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerint.

Ezt az igényét jelezheti e-mail üzenetben vagy a postai úton a megfelelő formanyomtatványon, melyet az áru átvétellel egy időben kap, de elvesztés esetén letölthető a webáruház honlapján is.

Elállási szándék tudomásul vétele a 14 napos bejelentési határidő számítása a nyomtatvány cégünkhöz beérkezésének időpontja.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó pedig köteles az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni a termék árát és a teljesítéssel felmerülő költséget, kivéve a termék Eladó részére történő visszaküldéséért fizetett költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  

Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni. Az Eladó kizárólag használatba nem vett, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat ezen pont alapján.

Postai úton, utánvéttel visszaküldött terméket a B&A Trade Kft-nek nem áll módjában átvenni, az ilyen küldeményeket a posta a feladó költségére visszaszállítja.

A kicsomagolt terméket, teljes összegen visszavásároljuk, kivéve, az alábbi eseteket:

 • ha a bútort már használatba vették és használat közben megsérült, károsodott (pecsétes, szakadt, törött, kidörzsölt, horzsolt, koszos)
 • ha a bútor egyedi kialakítással, egyedi méretekben, egyedi színben, kimondottan Vevő kérésének megfelelően került gyártásra
 • matracok esetén, ha a higiéniai és egészségügyi okokból nem felel meg az új bútor fogalmának (pecsétes, foltos, nedves, koszos)

 

Amennyiben mégis élne elállási jogával, de a bútor a fent említett hibák közül bármelyikkel rendelkezik, köteles a helyreállítási költséget megtéríteni olyan arányban, hogy az újként eladhatóvá váljon. Például: áthúzás, törött-, szakadt-, foltos elemek cseréje.

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A vevő kérésének megfelelő, nem előre gyártott termék:

 • az olyan termék, amelyet a vásárló az szövetválasztó program segítségével egyedi színösszeállításban rendel, nem a felkínált, képen látható „alap” színekben
 • az olyan termék, amelyet a vásárló egyedi méretben rendel, nem a felkínált „alap” méretekben
  például: magasabb, alacsonyabb fejtámla

 

Ezek a termékek egyedi kialakításúak a Vásárló egyéni elképzelése alapján készülnek.

A visszaélésszerűen gyakorolt elállási jogot az Eladó nem fogadja el. A vásárlástól való elállás joga nem a 14 napos ingyenes használatot biztosítja a Vevő részére, hanem a termék szemrevételezésének a lehetőségét.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta letöltéséért kattintson ide!

Az elállásról tudjon meg többet kattintson ide!

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályaiért kattinston ide!